Skip to main content
Основната цел на проекта има три аспекта:
 • Да запълни празнината в уменията на техническите специалисти и инженерите, които проектират, разработват и управляват инфраструктурата и услугите на Интелигентните градове.
 • Да подобри достъпа на специалистите в сферата на Интелигентните градове до висококачествени обучителни материали чрез адаптиране на подходящи образователни инструменти и разработване на учебни ресурси, специфични за професията.
 • Да се унифицират изходните резултати от обучението на техническите специалисти и инженерите в областта на Интелигентните градове, като по този начин се подобри тяхната мобилност в страните от ЕС.
Специфичните цели на проекта са, както следва:
 • Да се дефинират нововъзникващите професионални профили “Технически специалист в областта на Интелигентните градове“ и „Инженер в областта на интелигентните градове“, в съответствие с ESCO, eCF и DigComp, като по посочения начин се подпомогне трансферирането и признаването на придобитите компетентности.
 • Да се разработи мултидисциплинарна и резултатно-ориентирана учебна програма в областта на Интелигентните градове.
 • Да се разработят учебните ресурси към учебната програма
 • Да се разработи диагностичен инструмент за идентифицирате на нуждите от обучение на техническите специалисти и инженери в областта на Интелигентните градове и да се предложат гъвкави и персонализирани учебни пътища.
 • Да се разработи MOOC за повишаване квалификацията/преквалификация, свързана с технологиите, използвани в областта на Интелигентните градове (напр. Интернет на нещата, облачни услуги, Големи данни).
 • Да се разработи Virtual Worlds платформа за повишаване на квалификацията/преквалификация в областта на меките, предприемаческите и екологичните умения.
 • Да се разработят сертификационни инструменти за валидиране на придобитите компетентности.
 • Да се пилотира и оцени разработената учебна програма, с участието на технически специалисти и инженери от областта на Интелигентните градове от Гърция, България, Италия и Испания.
 • Да се измери въздействието на учебната програма
 • Да се популяризира проектът сред целевата аудитория
 • Да се предприемат мерки, за да се подсигури последващата употреба и устойчивостта на резултатите по проекта.