Skip to main content
Работният план включва следните 7 работни пакета (РП):
  • РП1: Управление и координация на проекта. (Ръководител на РП: UPATRAS, продължителност: M1-M36)
  • РП2: Карта на компетентностите и учебна програма в областта на Интелигентните градове. (Ръководител на РП: UAH, продължителност: M1-M32)
  • РП3: Ресурси за обучение за повишаване на квалификацията/преквалификация на технически специалисти и инженери в областта на Интелигентните градове. (Ръководител на РП: UPATRAS, продължителност: M1-M32)
  • РП4: MOOC и Virtual Worlds платформа за повишаване квалификацията/преквалификация на технически специалисти и инженери в областта на Интелигентните градове. (Ръководител на РП: ESI CEE, продължителност: M2-M32)
  • РП5: Пилотиране и тестване. (Ръководител на РП: APRO, продължителност: M13-M30)
  • РП6: Осигуряване на качеството, управление на риска и оценка на проекта. (Ръководител на РП: OTC, продължителност: M1-M36)
  • РП7: Въздействие, популяризиране и експлоатация. (Ръководител на РП: GAIA, Продължителност: M1-M36

РП1, който е свързан с управлението и координацията на проекта, РП6, който цели осигуряване на качеството, управление на риска и оценка на проекта, както и РП7, който е в областта на въздействието, популяризирането и експлоатацията, са хоризонтални работни пакети, които ще се изпълняват през целия жизнен цикъл на проекта.

Ключовите за проекта дейности ще се изпълняват в рамките на следните 3 работни пакета:

  • РП2, по който ще се разработи карта на компетентностите в областта на Интелигентните градове, нововъзникващите професионални профили, учебната програма SMACITE, както и рамката за обучение и сертифициране на програмата за професионално образование и обучение.
  • РП3, по който ще се разработят учебните ресурси за повишаване на квалификацията/преквалификация на техническите специалисти и инженерите в областта на Интелигентните градове, в т.ч. учебни ресурси за развитие на техническите, меките, предприемаческите и зелените умения в областта на Интелигентните градове.
  • РП4, по който ще се разработи диагностичен инструмент за идентифициране на персонализирани пътеки за обучение чрез учебната програма (и където е приложимо и уместно - чрез външни курсове на доставчици трети страни), както и MOOC и Virtual Worlds платформа за повишаване на квалификацията/преквалификация на техническите специалисти и инженери в областта на Интелигентните градове .
И накрая, в рамките на РП5 ще се тества и оцени ефективността на учебната програма по проект SMACITE, за да се идентифицират потенциалните подобренията, въз основа на които да се разработи окончателната версия на програмата и ресурсите за обучение.