Skip to main content

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2050, τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν σε πόλεις, καταναλώνοντας περισσότερο από το 70% των ενεργειακών πόρων εντείνοντας παράλληλα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Καθώς ο πληθυσμός των πόλεων αυξάνεται, η ζήτηση σε υπηρεσίες και στους διαθέσιμους πόρους θα αυξάνεται. Η αυξημένη ζήτηση επιβαρύνει συγκεκριμένους τομείς όπως την ενέργεια και την ύδρευση, την διαχείριση αποβλήτων καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που είναι κρίσιμη για την ευημερία, την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα μιας πόλης.

Μια Έξυπνη Πόλη είναι μια καινοτόμος πόλη που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και άλλα τεχνολογικά μέσα για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, την αποτελεσματικότητα της αστικής λειτουργίας και των υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών σε σχέση με οικονομικά, κοινωνικά περιβαλλοντικά και πολιτιστικά κριτήρια. Η παγκόσμια αγορά των Έξυπνων Πόλεων αναμένεται να αυξηθεί από 410,8 δις. δολάρια το 2020 σε 820,7 δις. δολάρια έως το 2025 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14,8%. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη ενισχύεται από την αυξανόμενη ζήτηση για δημόσια ασφάλεια, τον αυξανόμενο αστικό πληθυσμό καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Οι Έξυπνες Πόλεις συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία, στην ενδυνάμωση των πολιτών μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, και εν γένει στους στόχους που καθορίζει η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής των Έξυπνων Πόλεων.

Οι Έξυπνες Πόλεις χρησιμοποιούν δεδομένα και αναπτύσσουν υπηρεσίες αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως το Υπολογιστικό Νέφος, την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, για να προσφέρουν νέες ή/και να βελτιώσουν υπάρχουσες υπηρεσίες, καθώς και για να παρέχουν στοχευμένες προτάσεις με επίγνωση του πλαισίου σχετικά με τις λειτουργίες της πόλης. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά περίπλοκη και απαιτητική και προϋποθέτει τεχνικούς και μηχανικούς από τον δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία καταρτισμένους με δεξιότητες και ικανότητες που την τρέχουσα περίοδο είναι σε έλλειψη. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση των Έξυπνων Πόλεων, το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό πρέπει να ενισχυθεί με την απόκτηση νέων και εξελίξιμων δεξιοτήτων και γνώσεων.

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσματική χρήση των Μεγάλων Δεδομένων καθώς και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής (π.χ., Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Υπολογιστικό Νέφος κλπ) στο πλαίσιο διαχείρισης μιας πόλης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα σε 3.000 τεχνολογικούς φορείς, που διεξήχθη από την KPMG με τη συνδρομή της Harvey Nash, το 65% των συμμετεχόντων φορέων δήλωσαν δυσκολίες στην πρόσληψη επαγγελματιών με δεξιότητες στην ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων. Επίσης, μια άλλη έρευνα έδειξε ότι το 76% των εταιρειών επιθυμούσαν περισσότερους συνεργάτες με υψηλού επιπέδου ειδίκευση στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Επιπλέον, οι σημαντικές ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων στον δημόσιο τομέα επιβραδύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, καθώς το 40% των οργανισμών στο δημόσιο τομέα δεν διαθέτουν προσωπικό με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.

Η Έξυπνη Πόλη στο πλαίσιο αντιμετώπισης οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που υπερβαίνουν κατά πολύ τις αμιγώς τεχνικές περιοχές και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μη τεχνικών τομέων. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για τεχνικούς και μηχανικούς Έξυπνων Πόλεων εφοδιασμένους με ήπιες δεξιότητες σε τομείς, όπως η κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η ηγεσία κλπ. Τέτοιες δεξιότητες είναι επίσης σε έλλειψη, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) να τονίζει την ανάγκη για καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και όσων απαιτεί η βιομηχανία στον τομέα των προσωπικών ικανοτήτων. Επιπλέον, για να αξιοποιηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την συνεχή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον αστικό χώρο, η καλλιέργεια και προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων για την κάλυψη των αναγκών μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και την διαχείριση κρίσιμων θεμάτων αστικής ανάπτυξης (π.χ., ατμοσφαιρική ρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, βιώσιμη διαβίωση κλπ) είναι μια άλλη ιδιαίτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί και μηχανικοί των Έξυπνων Πόλεων.